Release of Records

ข้าพเจ้าสละสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับที่มีอยู่ในแฟ้มใบสมัครของบุตรหลานของข้าพเจ้า