Medical Information

ข้อมูลทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล

ทางโรงเรียนสามารถทำการรักษาพยาบาลนักเรียนได้ทันที ในกรณที่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครอง ได้หรือไม่?