Instructions and resources

คำแนะนำและข้อมูลสำคัญ

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาขอต้อนรับท่านสู่การลงทะเบียนนักเรียนใหม่ออนไลน์

เราได้ออกแบบใบสมัครออนไลน์ให้รวดเร็วและเรียบง่าย เพื่อความสะดวกสบายของท่านผู้ปกครอง

คำแนะนำ

กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ที่อยู่ด้านขวา กรุณาเริ่มด้วยการกรอกใบรายละเอียดผู้สมัคร (Applicant Information)

ในระหว่างขั้นตอนการสมัครออนไลน์ จะมีคำแนะนำต่างๆ เพื่อช่วยให้ท่านกรอกใบสมัครได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อท่านกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆไม่ครบถ้วน จะมีสัญญาณสีเหลืองปรากฏขึ้น และถ้าหากท่านผู้ปกครองกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆครบถ้วนแล้ว จะมีรูปเครื่องหมายถูก สีเขียวปรากฏขึ้น

ท่านสามารถกลับเข้าไปดูใบสมัครของท่านได้ตลอดหากคลิกไปที่ การตรวจสอบใบสมัคร (Application Review) ซึ่งท่านสามารถปริ้นท์ใบสมัครของท่านได้ด้วยเช่นกัน

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆตามรายการที่กำหนดไว้ด้านล่าง ดังนี้

กรอกและส่งใบสมัครออนไลน์อย่างครบถ้วน

ส่งเอกสารสำคัญต่างๆตามด้านล่าง ทางออนไลน์ หรือส่งให้กับทางโรงเรียนโดยตรง

  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา
  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชนของ / สำเนาพาสปอร์ตของบิดา มารดา
  • ใบอนุญาติทำงาน (กรณีที่ท่านผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ)
  • ใบประวัติทางการแพทย์และประวัติการฉีดวัคซีนของนักเรียน
  • ใบแสดงผลการศึกษา ปพ. 1
  • หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเดิม ตัวจริง

กรุณาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้

การติดตามสถานะการรับสมัครเข้าเรียน

หลังจากที่ท่านผู้ปกครองกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถติดตามสถานะการรับสมัครได้จากทางโรงเรียนเมื่อโรงเรียนได้รับเอกสารสำคัญต่างๆจากท่านผู้ปกครอง และหากมีเหตุจำเป็น ท่านสามารถกลับไปตรวจสอบใบสมัครออนไลน์และปริ้นท์ใบใหม่ได้ โดยการลงชื่อเข้าใช้ (ใช้ username และ password) ที่ท่านสมัครไว้

การลงทะเบียนนักเรียนใหม่และการยื่นใบสมัครเรียน

หลังจากที่ท่านผู้ปกครองได้การแจ้งเตือนว่าทางโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนอย่างเป็นทางการแล้ว ท่านผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนของเรา

เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 02-525-1302

ด้วยความเคารพ

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา