Alumni

นักเรียนเก่า หรือปัจจุบันเป็นนักเรียนของเรา

ปัจจุบัน นักเรียนมีพี่น้องหรือญาติที่เคยเป็นนักเรียนของเรา หรือเคยจบจากโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาหรือไม่?